"โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของศิษย์เก่า"
 สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของศิษย์เก่า

ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
3 สัตวศาสตร์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
2 ดนตรีสากล ศป.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
3 นิติศาสตร์ น.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
4 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
5 ภาษาจีน ศศ.บ. 2 ศิลป์ - ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
6 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
7 ภาษาไทย ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
8 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
9 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
10 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
11 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
12 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
13 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการ บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
2 การจัดการ (เทียบโอน) บธ.บ. 2 อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
3 การตลาด บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
5 การบัญชี บช.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
6 การบัญชี (เทียบโอน) บช.บ. 2 อนุปริญญา / ปวส. บัญชี ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
7 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน) บธ.บ. 2 อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
11 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
12 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
13 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
รวม คณะวิทยาการจัดการ 26
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน) วท.บ. 2 อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
3 คณิตศาสตร์ วท.บ. 2 ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
5 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน) วท.บ. 2 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้า และเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
6 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
7 เคมี วท.บ. 2 วิทย์ - คณิต ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
8 ชีววิทยา วท.บ. 2 วิทย์ - คณิต ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน) วท.บ. 2 อนุปริญญา / ปวส. (ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
11 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน) วท.บ. 2 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
16 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 2 วิทย์ - คณิต ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
18 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) วท.บ. 2 วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
19 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 2 วิทย์ - คณิต ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
20 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 2 วิทย์ - คณิต ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ บธ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
3 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 6
รวมทั้งหมด 104

 ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 2567

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่