"โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของศิษย์เก่า"
กำหนดการรับสมัคร
ที่ วัน เดือน ปี ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 เมษายน 2567 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
2. มีนาคม - เมษายน 2567 ส่งหลักฐานการสมัคร มายัง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ให้ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร มายังที่อยู่ ตามข้อ 6.4 ของประกาศ ฯ)
3. 11 เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
4. 20 เมษายน 2567 สอบสัมภาษณ์
5. 25 เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
6. 25 - 30 เมษายน 2567 ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ทางเว็บไซต์ https://reg.cmru.ac.th
7. 2 - 3 พฤษภาคม 2567 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ https://mytcas.com
8. 5 - 15 พฤษภาคม 2567 ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระค่าธรรมเนียม (ค่ากิจกรรมและค่าประกันของเสียหาย) ผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้
  1. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
  2. Mobile Banking ทุกธนาคาร
  3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
9. รอประกาศของมหาวิทยาลัย ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นเอกสารรายงานตัว